เทศบาลตำบลหนองหงส์
อื่น ๆ

 

ตัวชั้วัด OIT ( O 13  มาตรฐานการปฎิบัติงาน) ตัวชั้วัด OIT ( O 13  มาตรฐานการปฎิบัติงาน)