เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

วิสัยทัศน์ : "เทศบาลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม"


ภาพกิจกรรม

      การประกวดนางนพมาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปี 2566


     งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปี 2566 ณ หนองสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์..>>>


เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

นายอมรศักดิ์ ตั้งบริพัตรสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์

โทร.093-3360277


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลหนองหงส์
2 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2566เทศบาลตำบลหนองหงส์
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลหนองหงส์เทศบาลตำบลหนองหงส์
4 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง การรับโอน ย้าย พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหงส์
5  เทศบาลตำบลหนองหงส์ เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่
6 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เทศบาลตำบลหนองหงส์
7  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซีเทศบาลตำบลหนองหงส์
8 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เทศบาลตำบลหนองหงส์
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลหนองหงส์
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองหงส์เทศบาลตำบลหนองหงส์
เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

นายวิทยา บุญล้อม
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหงส์

โทร.063-7194278

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝายชะลอน้ำลำห้วยปอพาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน+หินคลุก ซอยร่วมใจ (ที่ดินแม่จีน ประศรี) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ถนนร่วมใจ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น
6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ถนนร่วมใจ (บริเวณสี่แยกตลาดสดเทศบาล) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงปรัมพิธีงานแข่งเรือยาว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลหนองหงส์
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง 1.โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกสายลำห้วยลึก หมู่ที่ 15 2.โครงการงานซ่อมแซมถนนดิน-หินคลุก ซอยนาเหนือ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายริมห้วยหลุงจมูก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อ ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 3
  2.  ซื้อ ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  3.  ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  4.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  5.  จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำกระทงพร้อมฐานลอยและประดับตกแต่งรถขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  6.  จ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ชั้น 3 ลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประสานมิตร หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  7.  ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 32
  8.  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 25
  9.  จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 33
  10.  จ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ รื้อถอนหลังคาเดิมบางส่วน ต่อเติมหลังคาบริเวณที่รื้อถอนและต่อขยายหลังคาและกันสาดอาคารโดมด้านหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 29

 1. ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2566 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 23 พ.ย. 66 19
 2.
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลหนองหงส์ เทศบาลตำบลหนองหงส์ 3 พ.ย. 66 33
 3.
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง การรับโอน ย้าย พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหงส์ 2 พ.ย. 66 32
 4.
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 20 ต.ค. 66 39
 5.
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 6 ต.ค. 66 53
 6.
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 3 ส.ค. 66 87
 1. ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 27 พ.ย. 66 10
 2.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหงส์ 25 ส.ค. 66 70
 3.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 25 ส.ค. 66 59
 4.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหงส์ 10 ส.ค. 66 81
 5.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองหงส์ 10 ส.ค. 66 81
 6.
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566) 9 ส.ค. 66 79
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเทศบาลตำบลหนองหงส์
2 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่เความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ เทศบาลตำบลหนองหงส์
3 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ เทศบาลตำบลหนองหงส์
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการ “จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมาย ที่ 7 อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี 365 วันที่อุตรดิตถ์เทศบาลตำบลหนองหงส์
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด "หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา"เทศบาลตำบลหนองหงส์
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บลิงค์
อบต.บ้านเหลื่อม

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.206.48.243
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 9 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 253 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 15085 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 31101 คน
เริ่มนับ วันที่ 30 ส.ค. 2559