เทศบาลตำบลหนองหงส์
กองการศึกษา

นายกฤติพงศ์ สุดหอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายกฤติพงศ์ สุดหอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายเจษฎา ลิ้มสูงเนิน
นักสันทนาการชำนาญการ
นางภาสิณี ภูคำวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชฏาภรณ์ หาญสุวรรณ
ครู
นางสุวรรณี สินทร
ครู
นางสาวสอางค์ศรี ปานจิตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาพ ดรุณศิลป์
ครู คศ.2
นางสาวจุฑารัตน์ สุภาวอ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวจุรีรัตน์ ดวงสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน