เทศบาลตำบลหนองหงส์
สภาพทั่วไป

 

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลหนองหงส์ ตั้งอยู่บ้านโนนกระสัง เลขที่ 101 หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 8.7 ตารางกิโลเมตร ยกฐานะจากสุขาภิบาลมาจัดตั้งเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการตั้งบ้านเรือน ตลาด ร้านค้า สถานที่ราชการต่างๆ และทำการเกษตร ประชากรประกอบอาชีพในหลายสาขา เช่น อาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ รับจ้าง ค้าขาย และเกษตรกรรม
อาณาเขตติดต่อ

ทีศเหนือ ติดต่อกับ บ้านไทยจาน ตำบลสระทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านหนองกราด ตำบลสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านหนองบัวลี ตำบลไทยสามัคคี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านโนนสูงน้อย ตำบลหนองชัยศรี

 

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบเหมาะกับการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ปลูกอ้อย มันสัมปหลัง

 

ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูร้อน  ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - เดือน พฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียล ในเดือนเมษายน

ฤดูฝน  เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน เนื่องจากมีเทือกเขาพนมดงรักขวางกั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงได้รับปริมาณน้ำฝนไม่มากนัก

ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคม - มกราคม มีอากาศหนาวและแห้งแล้ง

 

ลักษณะของแหล่งน้ำ

ไม่มีแหล่งน้ำหรืออ่างสำหรับกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ จะมีหนองน้ำสำหรับให้ชุมชุนใช้อุปโภคบริโภค จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

- หนองสระแก้ว เป็นแหล่งน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาล ในฤดูแล้งหรือภาวะน้ำประปาขาดแคลน ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคได้ตลดท้งปี

- หนองจิก เป็นสระน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาล ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคได้ตลอดทั้งปี

- หนองคลอง เป็นสระน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาล ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคได้ตลอดทั้งปี

- หนองกระสัง เป็นสระน้ำที่ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 12 บ้านหนองกระสัง และหมู่ที่ 7 บ้านใหม่กระสัง ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลสามารถใช้น้ำได้ตลอดปี

 

ลักษณะของไม้และป่าไม้

ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตำสภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นราบ มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ต้นไม้มีขนาดเล็กแคระแกร็น พันธ์ไม้ที่พบมากได้แก่ ไม้เต็งรัง เหียง พลวง