เทศบาลตำบลหนองหงส์
กองช่าง

นายเชษฐ์ วิชิต
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ว่าง -
นายช่างโยธา
นายศุภกฤต เย็นสิระ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายธีรชาติ สุกตะกั่ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวธัญญรัตน์ พุทไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ