เทศบาลตำบลหนองหงส์
หมู่บ้าน/ชุมชน

 

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน

เทศบาลตำบลหนองหงส์ ได้แบ่งชุมชนออกเป็น จำนวน 11 ชุมชนดังนี้

1. บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1
2. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2
3. บ้านโนนกระสัง หมู่ที่ 6
4. บ้านใหม่กระสัง หมู่ที่ 7
5. บ้านหนองหงส์ หมู่ที่ 8
6. บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 9
7. บ้านนา หมู่ที่ 10
8. บ้านหนองกระสัง หมู่ที่ 12
9. บ้านรัตนะ หมู่ที่ 13
10. บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 14
11. บ้านหนองไผ่พัฒนา หมูที่ 15