เทศบาลตำบลหนองหงส์
หน้าที่สำนักงานปลัด

 

สำนักปลัดเทศบาล

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ ราชการทั่วไปของ เทศบาล งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานการเลือกตั้ง งาน ทะเบียนราษฎร และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ แผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายสำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ ราชการทั่วไปของ เทศบาล งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานการเลือกตั้ง งาน ทะเบียนราษฎร และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ แผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย